Reizen


Verhuizingen familie Hoekstra

Modjokerto – december 1927 Soekoredjo – oktober 1928 Kalimati – augustus 1931 Soekoredjo – maart 1932 Twisk – oktober 1932 Suikerfabriek Soerawinangoen – maart 1933 Suikerfabriek Loewoenggadja (Cheribon) – februari 1934 Alkmaar – Lyceumstraat 61 – april 1934 – 31 mei 1936 Langsee Pati – 1 juli 1936 Modjoagoeng – […]